Jaki jest budżet gminy Różan na 2018 r.?

Odsłony: 3444

Jaki jest budżet gminy Różan na 2018 r.?

 Na sesji Rady Miejskiej w Różanie, która odbyła się w dniu 18 grudnia 2017 r. w przedświąteczny poniedziałek, radni uchwalili budżet gminy na 2018 r. Budżet został przyjęty w wersji zaproponowanej przez burmistrza, przy 10 głosach za, 2 przeciwko i 2 wstrzymujących się. Naturalnie spotkał się z krytyką części radnych, co jest zrozumiałe, bo każdy chciałby uszczknąć coś dla siebie i pochwalić się przed mieszkańcami w roku wyborczym. Polityka polityką, a w liczbach i zamierzeniach inwestycyjnych wygląda to następująco.

Dochody i wydatki

Uchwała budżetowa zakłada dochody na poziomie 28.711.512,00 zł (dwadzieścia osiem milionów siedemset jedenaście tysięcy pięćset dwanaście złotych). To ponad milion złotych więcej w stosunku do budżetu uchwalonego na rok 2017. Dochody to podatki i opłaty lokalne, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, opłata z tytułu lokalizacji KSOP (10,5 mln), wpływy z usług, subwencja oświatowa i wyrównawcza oraz dotacje – na zadania zlecone i własne.

Projektowane wydatki natomiast to kwota 29.845.512,00 zł (dwadzieścia dziewięć milionów osiemset czterdzieści pięć tysięcy pięćset dwanaście złotych). Wydatki są o ponad dwa miliony wyższe niż w budżecie zeszłorocznym. To zasługa dodatkowo wygospodarowanych środków na inwestycje, na które na starcie zaplanowano 7.645.427,00 zł (siedem milionów sześćset czterdzieści pięć tysiące czterysta dwadzieścia siedem złotych). Kwota ta w ciągu roku powinna się jeszcze zwiększyć!

Gdzie te pieniądze?

Budżet to przestrzeń na wydatki w wielu działach i realizację mnóstwa zadań. W największym skrócie przedstawię te najważniejsze, choć pozostałe są równie istotne i wpływają na jakość naszego życia.

W dziale Rolnictwo i łowiectwo zaplanowano wydatki w kwocie 1.468.700,00 zł (jeden milion czterysta sześćdziesiąt osiem tysięcy siedemset złotych). Najważniejsze z nich:

W dziale Transport i Łączność zaplanowano wydatki w kwocie 2.084.360,00 zł (dwa miliony osiemdziesiąt cztery tysiące trzysta sześćdziesiąt złotych). Najważniejsze z nich:

W dziale Gospodarka Mieszkaniowa zaplanowano wydatki w kwocie 235.000,00 zł (dwieście trzydzieści pięć tysięcy złotych). Najważniejszy z nich (200.000,00 zł), to wykonanie instalacji centralnego ogrzewania oraz łazienek w budynku komunalnym, przy ul. Szkolnej 8.

W dziale Administracja Publiczna zaplanowano wydatki w kwocie 3.423.903,00 zł. (trzy miliony czterysta dwadzieścia trzy tysiące dziewięćset trzy złote). Są to m.in. wydatki na utrzymanie urzędu gminy, pracowników, rady miejskiej, przeróżne opłaty, promocję itp. Wydatki na administrację są o ponad 400.000,00 zł niższe niż w roku 2017! Oszczędzamy, żeby więcej pieniędzy przeznaczyć na inwestycje.

W dziale Bezpieczeństwo Publiczne i Ochrona Przeciwpożarowa zaplanowano wydatki w kwocie 574.874,00 zł (pięćset siedemdziesiąt cztery tysiące osiemset siedemdziesiąt cztery złote). Najważniejsze z nich:

W dziale Oświata i Wychowanie zaplanowano wydatki w kwocie 6.615.038,00 zł (sześć milionów sześćset piętnaście tysięcy trzydzieści osiem złotych). Są to m.in. wydatki na sprawne funkcjonowanie szkół i przedszkola, dowóz uczniów, stołówki szkolne. Gmina Różan w 2018 roku dołoży do OŚWIATY ponad 2,8 mln zł ze środków własnych. Dzięki temu pomimo stopniowego wygaszania gimnazjum utrzymujemy na razie dotychczasowe zatrudnienie nauczycieli.

W dziale Pomoc Społeczna zaplanowano wydatki w kwocie 2.122.571,00 zł (dwa miliony sto dwadzieścia dwa tysiące pięćset siedemdziesiąt jeden złotych). Najważniejsze z nich to wydatki na:

W dziale Rodzina zaplanowano wydatki w kwocie 4.893.839,00 zł. Składają się na nie przede wszystkim:

W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska zaplanowano wydatki w kwocie 5.699.480,00 zł (pięć milionów sześćset dziewięćdziesiąt dziewięć tysięcy czterysta osiemdziesiąt złotych). Najważniejsze wydatki w tym dziale to:

W dziale Kultura i Ochrona Dziedzictwa Narodowego zaplanowano wydatki w kwocie 1.016.700,00 zł (jeden milion szesnaście tysięcy siedemset złotych). Najważniejsze wydatki to:

W dziale Kultura Fizyczna zaplanowano kwotę 520.200,00 zł (pięćset dwadzieścia tysięcy złotych). Najważniejsze wydatki to:

 

Oczywiście, jak co roku nasze dzieciaki pojadą w wakacje nad morze i będziemy realizować mnóstwo innych wydatków. Warto również zauważyć, że cały 2018 rok będziemy się przygotowywać do realizacji przełomowych inwestycji w następnej kadencji. Już od 2019 roku zaczynamy:

Przed gmina wiele wyzwań, którym mam nadzieję w niedalekiej przyszłości sprostać.

 

Piotr Świderski