Allmax
Art-dom
Allmax
Allmax

Aktualny numer

Książka o Różanie

 ZNACZKI TURYSTYCZNE

Nr 911 i 912

WMA 79-89

quest

Nowe stawki opłat oraz terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2018 r. obowiązywać będą nowe stawki opłat oraz terminy płatności za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Na nieruchomościach zamieszkałych:
- 8 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny,
- 14 zł miesięcznie od mieszkańca, jeżeli odpady nie są zbierane i odbierane w sposób selektywny.Miesięczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wnoszona będzie przez właściciela nieruchomości bez wezwania, w łącznej wysokości za dany kwartał w terminach:
za I kwartał - do 15 marca danego roku,
za II kwartał - do 15 czerwca danego roku,
za III kwartał - do 15 września danego roku,
za IV kwartał - do 15 grudnia danego roku.

Opłatę za gospodarowanie odpadami należy uiszczać w kasie Urzędu Gminy Różan lub na konto bankowe: Bank Spółdzielczy w Różanie 16 8925 0006 0000 0143 2000 0020.

Przez selektywne zbieranie rozumie się zbieranie odpadów charakteryzujących się takimi samymi właściwościami i takim samym charakterem. W przypadku selektywnie zebranych odpadów komunalnych obowiązuje zakaz ich mieszania ze zmieszanymi odpadami komunalnymi.
Selektywne zbieranie odpadów komunalnych obejmuje, co najmniej następujące frakcje odpadów: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, opakowania wielomateriałowe oraz
odpady komunalne ulegające biodegradacji, w tym odpady opakowaniowe ulegające biodegradacji.
Jeżeli właściciel nieruchomości narusza obowiązek selektywnego zbierania odpadów komunalnych, podmiot odbierający te odpady przyjmuje je jako zmieszane i powiadamia o tym gminę. Przekłada to się na wysokość opłaty, bowiem stawki opłat w przypadku, gdy odpady są zbierane i odbierane w sposób selektywny, są niższe (jak wyżej).

http://www.rozan.eur.pl/653-48eb1e42057fd-81163-p_1.htm
https://www.mos.gov.pl/srodowisko/odpady/odpady-komunalne/utrzymanie-czystosci-i-porzadku-w-gminach/selektywne-zbieranie-odpadow/

 

Pogoda w Różanie

Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Różan

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych