Aktualny numer

Książka o Różanie

 ZNACZKI TURYSTYCZNE

Nr 911 i 912

WMA 79-89

quest

Konsultacje społeczne w sprawie zmiany granic miasta - wyniki

Gmina Różan rozpoczęła procedurę zmierzającą do poszerzenia granic miasta Różan, o tereny sołectwa Paulinowo, które historycznie w dużej części (np. tzw. Kolonia Różan) i w powszechnej opinii mieszkańców są przynależne do miasta.

Od wyników konsultacji społecznych i zdecydowanego opowiedzenia się za zmianą granic, burmistrz i Rada Miejska w Różanie uzależnili dalsze procedowanie nad stosownym wnioskiem do Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w tej sprawie. Uzyskanie akceptacji społecznej dla planowanych działań było warunkiem sine qua non, do wniesienia pod obrady rady projektu właściwej uchwały. Raport z konsultacji jest potwierdzeniem spełnienia tego warunku.
 
Ankiety wypełniło 589 mieszkańców, co stanowi 17% uprawnionych do głosowania (3553 osób). Oddano 528 ważnych głosów, co stanowi 90% wszystkich ważnie oddanych głosów, z czego:
 

 

 

 

Nie spowoduje to likwidacji sołectwa Paulinowo, a de facto będzie spójne z zapisami Statutu Sołectwa Paulinowo stanowiącego załącznik do uchwały nr XI/66/99 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 30 czerwca 1999 r. w sprawie nadania Statutu Sołectwu Paulinowo. Zgodnie ze Statutem bowiem, sołectwo zostało wyodrębnione terytorialnie tylko na podstawie numerów posesji: 5, 5A, 10, 11, 63, 69, 79, 81, 83, 113, 124, 128, 167. Późniejszy zasięg terytorialny został zakreślony bez konsultacji z mieszkańcami, dla potrzeb tworzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

Powierzchnia miasta Różan wynosi 666 ha. Łączna powierzchnia terenów, które planuje się włączyć w granice administracyjne miasta wynosi około 533 ha. Są to w większości obszary dotąd niezainwestowane i niezamieszkałe, obejmujące tereny rolne i zalesienia. Zabudowa mieszkaniowa objęta zasięgiem włączenia obejmuje niewielką powierzchnię położoną w większości, przy drodze powiatowej nr 2128W, stanowiącej przedłużenie ul. Królowej Bony w Różanie.

Zmiana granic miasta Różan w proponowanym kształcie nie przyniesie żadnych ujemnych skutków dla właścicieli nieruchomości i mieszkańców Sołectwa Paulinowo oraz miasta Różan. Stworzy natomiast szanse dla dalszego rozwoju całej gminy. Nieruchomości, które znajdą się w granicach miasta, pozwolą na umiejscowienie od granicy zakreślonej drogą krajową nr 61 świetnie zlokalizowanej i dużej strefy inwestycyjnej, atrakcyjnej nie tylko dla lokalnych inwestorów, lecz także znaczących firm zewnętrznych planujących strategiczne inwestycje. W perspektywie oznacza to powstanie nowych miejsc pracy w ilości zabezpieczającej całościowo potrzeby gminy Różan. Zwiększy się przez to udział gminy w podatku od nieruchomości, co ma ogromne znaczenie w kontekście konieczności jej stopniowego uniezależniania od opłaty z tytułu lokalizacji Krajowego Składowiska Odpadów Promieniotwórczych i nadchodzącej decyzji o jego zamknięciu.

Propozycja włączenia terenów sołectwa Paulinowo od strony wschodniej i południowej to odpowiedź na oczekiwania mieszkańców, co do przekształcania nieruchomości rolnych pod zabudowę mieszkaniową. Poszerzenie granic miasta o te tereny pozwoli na dalszą spójną rozbudowę infrastruktury technicznej (dróg gminnych, sieci wodociągowych i kanalizacyjnych).

Celem niniejszych konsultacji jest poznanie opinii mieszkańców na temat planowanych działań polegających na poszerzeniu granic miasta Różan. Lokalizacja terenów do poszerzenia stanowi załącznik do uchwały nr XXVI.168.2021 Rady Miejskiej w Różanie z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie zmiany granic miasta Różan i ogłoszenia konsultacji.

Konsultacje zostaną przeprowadzone z wykorzystaniem ankiety konsultacyjnej, której wzór określa załącznik nr 2 do zarządzenia nr 15/2021 Burmistrza Gminy Różan z dnia 12 lutego 2021 r. w sprawie przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami gminy Różan w przedmiocie zmiany granic miasta Różan.

Ankietę konsultacyjną można uzyskać:

 • w Urzędzie Gminy w Różanie, przy Placu Obrońców Różana 4,
 • w Zakładzie Gospodarki Komunalnej sp. z o.o. w Różanie, przy ul Dolnej 19,
 • w Gminnym Ośrodku Upowszechniania Kultury w Różanie, przy ul. Mickiewicza 5,
 • w Bibliotece Publicznej w Różanie, przy ul. Gdańskiej 4/2,
 • w Szkole Podstawowej w Różanie, przy ul. Szkolnej 3,
 • w Przedszkolu Samorządowym w Różanie, przy ul. Szkolnej 10,
 • do pobrania na stronie internetowej rozan.eur.pl, lub TU

Wypełnioną ankietę konsultacyjną w wersji papierowej mieszkańcy mogą składać w terminie od 15 lutego do 15 marca 2021 r. do godz. 15.00:

 • w punktach wymienionych powyżej,
 • podczas spotkania konsultacyjnego (jeśli przepisy sanitarne związane z COVID-19 na to pozwolą), które odbędzie się w dniu 12 marca 2021 r. o godz. 17.00 w GOUK w Różanie,
 • w formie korespondencji kierowanej na Urząd Gminy w Różanie, Plac Obrońców Różana 4, 06-230 Różan, w kopercie z dopiskiem „ZMIANA GRANIC MIASTA”,
 • elektronicznie – skan podpisanej ankiety konsultacyjnej na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Konsultacje będą polegać na udzieleniu odpowiedzi na pytanie o następującej treści:

„Czy jest Pani/Pan za zmianą granic administracyjnych miasta Różan, poprzez przyłączenie terenów sołectwa Paulinowo o powierzchni 553 ha, których granice stanowi od strony północnej droga krajowa nr 61, wschodniej droga powiatowa nr 2128W, południowej granica sołectwa Mroczki - Rębiszewo, zachodniej granica gminy Różan?”

Wypełnienie ankiety będzie polegać na umieszczeniu w odpowiedniej kratce: „TAK”, „NIE”, „NIE MAM ZDANIA” znaku „X” oraz podaniu danych respondenta.

Raport z przebiegu konsultacji zostanie opublikowany na stronie internetowej Gminy Różan www.rozan.eur.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Gminy w Różanie http://www.rozan.bipgminy.pl/public/ oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Różanie, nie później niż w 7 dni od zakończenia konsultacji.

Pogoda w Różanie

Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Różan