Aktualny numer

Książka o Różanie

 ZNACZKI TURYSTYCZNE

Nr 911 i 912

WMA 79-89

quest

Rewitalizacja fortu nr 4

Projektowany obszar znajduję się w miejscowości Różan, miedzy ulicami Ostrowską a królowej Bony. W przeszłości pełnił on funkcję militarną – był częścią zespołu fortecznego Różan wybudowanego na początku XX w. Obszar stanowił część Fortu nr 4, które stanowiły ziemne reduty. Powierzchnia opracowania wynosi 5,00705 ha. Obszar objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego. Część północna terenu należy do strefy ZP (Zieleń Publiczna) i jest objęta strefą ochrony konserwatorskiej B, część południowa należy do strefy U (Usługi).

Ogólne założenia koncepcji

Projekt koncepcyjny zakłada maksymalne wykorzystanie potencjału terenu – jego ukształtowania, istniejącej zieleni, ekspozycji widokowej oraz wartości historycznych. Zaproponowane rozwiązania dotyczące funkcji oraz układu przestrzennego zostały poprzedzone wnikliwą analizą powiązań i relacji przestrzennych terenu opracowania z otoczeniem a także analizą widokową tak bierną jak i czynną obszaru. W koncepcji uwzględniono wymogi Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego w zakresie zachowania zieleni wysokiej na skarpach, jak również przeznaczenia opracowywanego terenu.

W koncepcji podzielono strefy funkcjonalne zgodnie z przeznaczeniem terenu MPZP. Część południowo - zachodnią przeznaczono, jako teren usługowo - parkingowy. Zaprojektowano tam budynek o funkcji gastronomiczno - kawiarnianej, w którym znajdować się będą również toalety publiczne, punkt informacyjny oraz sale rekreacyjne typu siłownia, sala do fitnessu, sauna. W bliskim sąsiedztwie budynku projektuje się plac zabaw dla dzieci najmłodszych a także plac zabaw na stoku dla dzieci starszych powiązany ze skate parkiem. Ukształtowanie terenu zostało przekształcone w celu optymalnego wykorzystania pod projektowane funkcje. Aby uatrakcyjnić i w pełni wykorzystać walory miejsca częściowo zniwelowano teren jak również stworzono nową rzeźbę terenu w formie skarp i pagórków.

Po północnej stronie historycznej, brukowanej drogi teren przeznaczony został pod obszar zieleni publicznej o charakterze ogólnodostępnego parku. Zaprojektowano tam alejki spacerowe o zróżnicowanej nawierzchni np. żwirowej, drewnianej. Dodatkowym, atrakcyjnym elementem tego miejsca są drewniane ścieżki biegnące wśród drzew wzdłuż skarp skąd rozpościera się momentami widok na dolinę rzeki Narwi. Program funkcjonalny tego miejsca przewiduje również stworzenie tam obszaru rekreacji czynnej i biernej. Boiska sportowe o różnym przeznaczeniu jak np. piłka nożna, piłka ręczna, siatkówka, koszykówka oraz park linowy to miejsca przeznaczone do czynnego wypoczynku.

Teren rekreacyjno - wypoczynkowy w formie naturalnej (oznaczony na planszy nr 16) jest elementem łączącym strefę czynną i bierną. Rekreacja bierna natomiast odbywać będzie się w takich miejscach jak: amfiteatr, miejsce obserwacyjne – platforma widokowa oraz miejsca do grillowania czy placyki do siedzenia. Niezwykle cennym elementem tego terenu jest historyczna droga brukowana. Aby podkreślić jej charakter i atrakcyjność zaprojektowano ją jako ścieżkę historyczną. Wzdłuż drogi zaproponowano zatoczki w formie nieregularnych placów, które tworzą miejsca odpoczynku i są przekaźnikami historii miasta oraz fortów Różana. Podświetlane ściany zatoczek są miejscem ekspozycji zdjęć, rycin i opowieści związanych z tym rejonem.

Wejścia do parku zaprojektowano: Od strony zachodniej – od ulicy Królowej Bony w sąsiedztwie ul. Zygmunta Starego – projektuje się strefę wejściową z ekspozycjami informującymi o terenie. Strefa jest połączona z obiektem kubaturowym i tworzy swoistą bramę wprowadzającą do parku. Jest to również część obsługi komunikacyjnej obiektu kubaturowego od ul. Królowej Bony. Znajduje się tam wejście z parkingu na teren rekreacyjny za pomocą ramp terenowych. Od strony północnej park został połączony z ulicą Sienkiewicza za pomocą kładki pieszo rowerowej (ponad ulicą Ostrowską). Częściowo pokryta jest ona nawierzchnią utwardzoną a częściowo obsadzona bylinami i trawami ozdobnymi. Kładka ma bezpośrednie połączenie z chodnikami wzdłuż ulicy Ostrowskiej poprzez rampę oraz schody terenowe. Konstrukcja kładki z betonu zbrojonego, jako jednolita bryła wkomponowana w zbocza skarp. Od strony północno wschodniej znajduje się kolejne wejście w postaci schodów terenowych w okolicy mostu nad rzeką Narwią. Do parku od strony wschodniej można wejść od ulicy Mostowej i drogi brukowanej bądź też w kierunku amfiteatru przez drogę techniczną.

W celu bezpośredniego połączenia części parkowej z terenem usługowo rekreacyjnym zaprojektowano kładkę ponad drogą brukowaną. Zakłada się, że forma i konstrukcja kładki będzie nawiązywała do stalowych konstrukcji z początki XX wieku w celu wkomponowania w historyczny układ drogi Zygmunta Starego.

Projektowane elementy zagospodarowania

Główne ciągi komunikacyjne w strefie usługowo rekreacyjnej zaprojektowano, jako nawierzchnie betonowe (zróżnicowanie na płyty, kostkę, jednolitą nawierzchnię betonową w zależności od funkcji – ulica, chodnik, plac, parking, rampa). Alejki w parku zaprojektowano, jako nawierzchnie żwirowe - główne ścieżki oraz jako nawierzchnie drewniane – system podestów nad skarpami, wśród drzew. W strefie placów zabaw oraz boisk sportowych zaprojektowano nawierzchnie „bezpieczne” z granulatu gumowego.

Strefa placów zabaw

W strefie placów zabaw zlokalizowano: plac zabaw dla dzieci najmłodszych w sąsiedztwie obiektu kubaturowego – plac zabaw ogrodzony ogrodzeniem o wysokości 110cm; plac zabaw dla dzieci starszych znajdujący się na łagodnym, trawiastym stoku; skate park i stoliki do gry w tenisa stołowego.

Obiekty sportowe i rekreacji aktywnej 

Zaprojektowano dwa boiska sportowe, jedno o nawierzchni trawiastej przeznaczone do gry w piłkę nożna jak również piłkę ręczną, drugie wielofunkcyjne boisko z nawierzchni syntetycznej do gry w siatkówkę, koszykówkę, badmintona i wiele innych. Od strony północnej na wzgórzu między istniejącymi drzewami, wkomponowano park linowy powiązany z obszarem  rekreacyjno -wypoczynkowym.

Amfiteatr

We wschodniej części obszaru opracowania na wyraźnym stoku zaprojektowano zielony amfiteatr. Są to stopnie o nawierzchni trawiastej wkomponowane w kształt terenu. Scena usytuowana jest u podnóża stoku, do której prowadzi droga techniczna od skrzyżowania historycznej, brukowanej drogi oraz ulicy Mostowej.

Platforma widokowa

Lokalizację platformy widokowej przewidziano na wschodnim stoku w najwyższym punkcie wzniesienia. Platforma została ponadto wyniesiona pomiędzy korony drzew. Rozpościera się z niej widok na dolinę rzeki Narwi - obszary chronione Natura 2000. Jest to doskonałe miejsce do obserwacji rzadkich gatunków ptaków zamieszkałych te tereny.

Miejsca informacyjno edukacyjne

Miejscem do lepszego poznania historii tego obszaru oraz samego miasta są przede wszystkim zatoczki informacji edukacyjnej. Wzdłuż drogi zatoczki te mogą stanowić doskonałe miejsca na zorganizowanie lekcji historii. Podświetlane ściany zatoczek są miejscem ekspozycji zdjęć, rycin i opowieści związanych z tym rejonem. Plac wejściowy od strony zachodniej również stanowi miejsce informacyjno - edukacyjne. Znajdują się tam elementy małej architektury takie jak słupy, tablice z ekspozycjami informującymi o terenie.

Obiekt kubaturowy 

W części zachodniej terenu zaprojektowano dwukondygnacyjny budynek o pow. 600 m². Obiekt ten będzie pełnił funkcję gastronomiczno-kawiarnianą. Część budynku przeznaczona będzie również pod funkcję rekreacyjną - sale siłowni, fitnessu i sauny. Kształt budynku zaprojektowano, jako formę organiczną i opływową, tak aby wkomponowywał się w otoczenie. Jego konstrukcja jest betonowa ze szklaną elewacją.

Bilans terenu

  • Powierzchnia całkowita terenu - 5,0705 ha
  • Powierzchnia zabudowy - 600 m²
  • Powierzchnia użytkowa -  960 m²
  • Powierzchnia nawierzchni utwardzonych - 11800 m²

 

1 strefa wejściowa z ekspozycjami informującymi o terenie
2 projektowany budynek kawiarniano - gastronomiczny
3 parking
4 podest ze stolikami kawiarnianymi
5 plac zabaw dla najmłodszych
6 plac zabaw na stoku
7 skate park „wpisany” w stok
8 stoliki do tenisa stołowego
9 kładka nad historyczną drogą brukową
10 miejsca informacyjno - edukacyjne
11 obszar sportowy
12 boisko do piłki nożnej/ręcznej
13 boisko wielofunkcyjne
14 park linowy
15 kładka nad ul. Ostrowską
16 naturalny obszar rekreacyjno - wypoczynkowy
17 miejsce na organizowanie grilla
18 amfiteatr
19 platforma widokowa
20 drewniana ścieżka biegnąca po skarpie wśród drzew

 

 

 

Pogoda w Różanie

Monitoring jakości powietrza na terenie Gminy Różan

Konsola diagnostyczna Joomla!

Sesja

Informacje o wydajności

Użycie pamięci

Zapytania do bazy danych